Fiscalitat de les associacions

Associacions

La reforma fiscal aprovada a finals de novembre de 2014 implica canvis en les obligacions fiscals de les entitats sense ànim de lucre.

Per a aquestes, el gran canvi, és que a partir del 2015, hauran de presentar, totes sense excepció, Declaració d'Impost sobre Societats (IS).

La "pega" no és tant el cost afegit que pugui suposar un impost més, fent tributar el benefici (en l'estrany cas que aconseguissin tenir-lo, molt difícil a la vista dels temps que corren), sinó en el fet que aquestes queden obligades a portar comptabilitat oficial (coneguda com "partida doble")

Fins al 2014, un simple registre d'ingressos i despeses era suficient, però a partir del 2015, serà necessari disposar de registres comptables d'acord amb el Pla General Comptable adaptat a les entitats sense finalitats lucratives (RD 1491/2011)

Volem, també, posar especial èmfasi, en el fet que tota entitat, ha d'estar identificada amb el seu corresponent CIF, i que tot CIF, generarà obligació de presentar declaració d’IS, amb independència que l'entitat estigui activa o no.

D'altra banda, ja a partir de 2014, totes aquelles entitats que hagin rebut algun tipus de subvenció, han d'informar a Hisenda de l'esmentat import, mitjançant la presentació de la corresponent declaració informativa (el termini finalitza el 28/02).

Finalment, també hi ha el costat positiu amb tot això. Aquest canvi normatiu, pot permetre a les entitats sense ànim de lucre, millorar en gestió, aprofitament de recursos i en transparència