Serveis

Els serveis bàsics que oferim a empreses, associacions i particulars, son els següents:

AREA FISCAL

Tancament, control i seguiment fiscal periòdic
Confecció i tramitació de declaracions fiscals (d’empreses, associacions i particulars)
Actuacions en procediments davant l’Administració (recursos, ajornaments, inspeccions ...)
Estudis específics de Planificació Fiscal (successió, implantació internacional, etc...)
Informes de revisió / evaluació fiscal (Due Diligence Fiscal)
 

AREA DE LABORAL

Confecció i gestió de nòmines, TC’s, liquidacions, certificats i indemnitzacions derivats de relacions laborals
Confecció i gestió de contractes, afiliacions a la Seguretat Social, altes/baixes per accident, malaltia, ....
Gestió i tramitació d’expedients de sol.licitud de prestacions (jubilació, atur, ...)
Informes de planificació laboral (costos, jubilacions, acomiadaments, amonestacions...)
Asistència i representació en procediments davant l'Administració (Dep. Treball, Inspecció, ...)
Externalització de procesos de selecció de personal
Informes de revisió / evaluació laboral (Due Diligence Laboral)
 

AREA COMPTABLE I D'AUDITORIA

Execució material de comptabilitats (externalització del departament financer)
Preparació de Comptes Anuals, Informes de gestió i revisions periòdiques d'estats financers
Estudis de disseny i posta en marxa de la comptabilitat general (pla de comptes, procediments ...)
Estudis de diagnòstic i implementació de comptabilitat de gestió, de costos/analítica
Estudis de reestructuració d’empreses en crisis i negociació amb entitats financeres
Auditoria de comptes i revisions limitades i altres Informes Especials
Administració Concursal i Actuacions/Informes Pericials (de part i designades pel Jutjat)
 

AREA DE CONSULTORIA I D'ACOMPANYAMENT EMPRESARIAL

Assessorament i tramitació en el procés de creació de societats, patents, marques ...
Estudis de Diagnòstic empresarial / estratègic així com la seva implementació
Informes de Valoració d’empreses (per adquisicions i/o fusions)
Confecció i implementació del Quadre de Comandament Integral
Estudis de Viabilitat de nous projectes empresarials
Projectes de millora organitzativa i sistemes de qualitat (manual de procediments, ISO 9000, ...)
Tramitació d'expedients per accedir a subvencions